Nếu là Bạn thì Bạn chọn cái nào ?

Cái nào là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Bạn ? Siva HERO hay Siva TRUTA ?