Tiếp tục về đợt 2 Balo siva cá ngựa.

Đợt 2 Balo siva cá ngựa đã về hàng. Chất lượng đã nâng lên 1 bậc nữa. Kể cả nguyên phụ liệu, form dáng sẽ đẹp hơn rất nhiều nha các Bạn.